Contact Twitter Facebook Google+

Avenida Barcelona, Terrassa

Rehabilitación de Avenida Barcelona Terrassa 1Rehabilitación de Avenida Barcelona Terrassa 2

Any

Maig 2012

Direcció

Avenida Barcelona, Terrassa – Barcelona

Serveis

• Bastides tubulars homologades.
• Morter monocapa acabat granit.
• Pintura d’esmalt setinada.
• Aboca aigües ceràmics amb doble goteró.
• Vernís anti-grafit.
• Porta d’entrada en alumini.


Muntatge de bastida.
Repicat total de la façana acabat morter monocapa acabat granit color vermell i ivori, amb una decoració en vertical.
Pintat amb esmalt de les baranes i reixes.
Col·locació de porta en alumini.
Vernissat dels baixos amb un vernís translúcid brillant anti grafits, aquesta solució et dóna l’oportunitat d’esborrar els grafits.