Contact Twitter Facebook Google+

Carrer de Colon cantonada Carrer del Sindicato, Terrassa

Colón #1Colón #2Colón #3

Any

Setembre del 2002

Serveis

Bastides, restauració de l’edifici


L’actuació d’aquesta finca, ha estat el picat total del revoco antic, amb la posterior aplicació d’una base de morter base monocapa aplicant-li una malla (mallatex) per evitar futures fissures i acabat amb monocapa raspat a 2 colors per evitar humitats i donar-li una bona impermeabilització.