Contact Twitter Facebook Google+

Avenida Barcelona, Terrassa

Rehabilitación de Avenida Barcelona Terrassa 1

Any

Agost 1998

Direcció

Avenida Barcelona, Terrassa – Barcelona

Serveis

• Bastides tubulars homologades.
• Morter monocapa acabat granit.
• Pintura d’esmalt setinada.
• Aboca aigües ceràmics amb doble goteró.
• Vernís anti-grafit.
• Canaleta en PVC


Muntatge de bastida.
Picat total de la façana, aplicació de morter monocapa acabat raspat color rosa i franges en raspat color gris.
Pintat amb esmalt de les baranes i reixes.
Col·locació d’aboca aigües porcelànic en sòl de balconades.
Col·locació de granit nacional en els baixos.
Tapat de cables de la llum amb canaleta en PVC.